Deelname Voorwaarden

I. Algemeen

Bij de registratie aanvaardt elke deelnemer de hiernavolgende voorwaarden, zonder enige uitzondering.

II. Object van de verloting

De villa “Valley View” gelegen op een grondstuk van + 550 m² op het Wijndomein “Diemersfontein”, op ongeveer 55 Km van Kaapstad. De villa is nieuwgebouwd en werd nog niet bewoond, en is volledig ingericht (linnen, elektrische apparaten, meubels, enz.) voor 8 personen.

III. Trustkantoor (Beheer)

 1. De uitvoering en afwikkeling van de verloting, evenals de inschrijving in het kadaster vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van Mevrouw Dr. Christa Kohl-Rupp, advocate en lid van de Trust-Inspektie van de Steiermarkse Orde van Advocaten in A-8010 Graz – Schoenaugasse, 44.
 2. De betaling van de loten wordt op een “Trusteerekening” in Oostenrijk in bewaring gehouden:

Bankrekeningnummer: 02100-447263
BLZ: 20815
Bankinstelling: Steiermärkische Sparkasse
Verwijzing: “Verlosung Object Villa Süd Afrika”

IBAN: AT48 2081 5021 0044 7263
BIC: STSPAT2G
Op naam van “Verlosung Villa Süd Afrika”

De beschikking over deze bankrekening gebeurt als volgt: nadat alle loten verkocht zijn en de winnaar bekend is, wordt de eigendomsoverdracht en inschrijving in het kadaster geregistreerd. Daarna wordt het resterend bedrag, na aftrek van alle belastingen, honoraria en andere kosten, overgemaakt aan de oorspronkelijke eigenaar van het object. Zou, ondanks succesvolle registratie, het vastgestelde aantal loten van 5.050, niet voor 31.01.2010 verkocht zijn, dan kan de eigenaar van het object kenbaar maken, dat hij alsnog de verloting doorzet, waarbij deze beslissing op de homepage wordt bekendgemaakt. Tussen deze beslissing en de trekking van de verloting zal er tenminste een tijdspanne van 14 dagen zijn. Als het vastgestelde aantal loten niet verkocht is, en de eigenaar van het object besluit de verloting niet door te zetten, worden de gestorte bedragen teruggestort, waarbij per lot EUR 18 wordt afgehouden, voor administratiekosten.

IV. Voorwaarden tot Deelname

 1. Gerechtigd om deel te nemen zijn juridische en natuurlijke personen; natuurlijke personen moeten op het tijdstip van de trekking meerderjarig zijn, volgens Oostenrijks recht.
 2. De deelname is alleen via het, op het internet ingerichte, deelnameformulier mogelijk.
 3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens op het deelnameformulier.
 4. Er wordt bij elke registratie een registratienummer afgegeven, waarbij dit registratienummer het recht geeft een lot te kopen. Met behulp van dit registratienummer kan Mevr.Dr. Kohl-Rupp, na de trekking, de winnaar/winnares identificeren.
 5. Deelname aan de verloting is slechts mogelijk, nadat betaling van het gewenste aantal loten op de Trusteebankrekening is gecrediteerd. De lotnummers worden ca. 2 weken voor de trekking toegekend. Slechts de eerste 5.050 betaalde en geregistreerde loten komen in aanmerking voor de trekking.
 6. Iedere deelnemer kan een willekeurige computer voor zijn registratie gebruiken.
 7. Eén en dezelfde deelnemer kan zich meermaals laten registreren.
 8. Toegekende registratienummers moeten binnen de 5 werkdagen betaald zijn, zo niet wordt het registratienummer verwijderd.
 9. Voor elk verkocht lot wordt EUR 1,00 afgedragen aan een educatief project in Zuid Afrika. Tevens worden eventuele verschillen tussen gecrediteerde ronde bedragen (EUR 99, 198, 297, 396, enz.) aan dit project toegekend.
 10. De trekking van de verloting zal in het openbaar plaatsvinden.
 11. Indien de 5.050 loten verkocht zijn voor 31.01.2010, zal de trekking eerder plaatsvinden. Tussen het tijdstip van de verkoop van het laatste lot en de trekking, moeten tenminste 14 dagen liggen. De trekking zal op de website worden aangekondigd.
 12. De op de genoemde Trusteebankrekening ontvangen bedragen zullen persoonlijk door Mevr. Dr. Kohl-Rupp worden gecontroleerd en met de registratienummers vergeleken.
 13. De trekking vindt als volgt plaats: in een doorzichtige bokaal worden de dicht gevouwen lotbriefjes verzameld, daarna krachtig dooreengeschud en vervolgens wordt door een geblinddoekte persoon het winnende lot getrokken, echter zodanig dat het hem/haar onmogelijk is de lotnummers te herkennen. Tijdens de verloting zullen zowel Mevr.Dr. Kohl-Rupp alsook de eigenaar van het object aanwezig zijn. Na een succesvolle trekking wordt, uit de ter tafel liggende lijst, het registratienummer genoteerd en worden daarna de gegevens van de winnaar aan de hand van het registratieformulier, vastgesteld. De winnaar wordt samen met het registratienummer en het lotnummer bekendgemaakt.
 14. Mevr. Dr. Kohl-Rupp zal de winnaar/winnares aan de hand van de gegevens van het registratieformulier, van de uitslag op de hoogte brengen.
 15. De winnaar/winnares of zijn/haar rechtmatige opvolger, moet binnen een termijn van 20 dagen, volgend op de dag van de trekking, zijn prijs in ontvangst nemen. Indien hij/zij de prijs niet aanvaardt binnen de gestelde 20 dagen, moet een nieuwe trekking plaatsvinden binnen 3 werkdagen. Binnen 4 weken nadat de winnaar/winnares werd gecontacteerd, door de Trustee (Mevr. Dr. Kohl-Rupp), wordt door laatstgenoemde een rechtsgeldig contract tussen verkoper en verwerver opgesteld, waarin het rechtsgeldige eigendom van de winnaar/winnares kan worden ingeschreven.
 16. De overname van het gewonnen object vindt ten laatste 4 weken na ondertekening van de overdrachtsakte plaats. De eigenaar van het object zal de overdrachtsakte zonder vertraging ondertekenen.
 17. Alle bedragen, onkosten en andere heffingen in samenhang met de verloting en de aanwinst van het eigendom, worden gedragen door de eigenaar van het te verloten object.
 18. De registratie vindt plaats met gebruik van gepaste technische mogelijkheden, zodat het “meeluisteren” van de gegevens niet mogelijk is. Het Oostenrijkse bankgeheim is tevens van toepassing. Alle gegevens van de deelnemers worden na het op-naam-zetten van de overdrachtsakte uit het elektronische systeem van de Trustee (Mevr.Dr. Kohl-Rupp) gewist.
 19. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. Plaats van jurisdictie is Graz. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 20. In dit concrete geval gaat het om een eenmalige verloting door de objecteigenaar, derhalve niet om een duurzame bezigheid om geld te verdienen. Om deze redenen maakt deze verloting geen inbreuk op het kansspelmonopolie van de Oostenrijkse staat.
 21. Het totaal aantal loten is 5.050, aan de prijs van EUR 99,00 per lot.